Algemene voorwaarden | Nelissen & De Roo Recruitment


Definities

- Nelissen & De Roo Recruitment: gevestigd te Voorhout onder KvK nr. 67718264.

- Klant: degene met wie Nelissen & De Roo Recruitment een overeenkomst is aangegaan.

- Partijen: Nelissen & De Roo Recruitment en klant samen.


Toepasselijkheid algemene voorwaarden

- Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Nelissen & De Roo Recruitment.

- Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en in een door beide partijen ondertekende, schriftelijke overeenkomst zijn overeengekomen.

- Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.


Aanbiedingen en offertes

- Aanbiedingen en offertes van Nelissen & De Roo Recruitment zijn geheel vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

- Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.


Aanvaarding

- Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Nelissen & De Roo Recruitment zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken.

- Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Nelissen & De Roo Recruitment slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.


Prijzen

- Alle prijzen die Nelissen & De Roo Recruitment hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief BTW.

- Alle prijzen op die Nelissen & De Roo Recruitment hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Nelissen & De Roo Recruitment te allen tijde wijzigen.

- Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Nelissen & De Roo Recruitment niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.


Betalingen en betalingstermijn

- De klant dient betalingen achteraf binnen 30 dagen na levering van het product of dienst te hebben voldaan.

- Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is.


Uitvoering van de overeenkomst

- Nelissen & De Roo Recruitment voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

- Nelissen & De Roo Recruitment heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.


Informatieverstrekking door de klant

- De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Nelissen & De Roo Recruitment.


Toepasselijk recht en bevoegde rechter

- Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

- De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Nelissen & De Roo Recruitment is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen.


Slotbepaling

- Voor zover één of meerdere bepalingen uit onderhavige algemene voorwaarden worden vernietigd of nietig worden verklaard, heeft dat geen invloed op de geldigheid van alle overige bepalingen.